Vaničkování Manipulace 4Newborn E-shop
Kojení Půjčovna Bazar E-shop

Vzorová smlouvy Symphony

  NÁJEMNÍ SMLOUVA   uzavřená ve smyslu § 2201 a násl. Občanského zákoníku.   Číslo:
 Smluvní strany
Společnost:   Paní / pan:  
Adresa: Adresa:
Obec: Obec:
PSČ: PSČ:
IČ: Číslo OP / pasu
Telefon: Telefon:
Dále jen Pronajímatel Dále jen Nájemce
   1 Základní ustanovení Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání věc a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. 2 Předmět nájmu Předmět nájmu je odsávačka mateřského mléka MEDELA Symphony Standard KR024.0301 (dále jen „věc“)  3 Nájemné a služby spojené s nájmem Nájemné za věc činí 70,-Kč/den vč. 21% DPH. Nájemné se bude počítat ode dne následujícího po dni vzniku nájemní smlouvy do dne ukončení smlouvy. Bude hrazeno nájemcem pronajímateli po vrácení předmětu nájmu. K věci nájmu si nájemce zakoupí odsávací set, pokud již nevlastní některý z typů odsávaček Medela. Nájemce není povinen platit nájemné za období, kdy pro vadu, kterou nezpůsobil, nemohl věc řádně užívat. Nájemce složí pronajímateli při přenechání předmětu nájmu vratnou kauci ve výši 3 000,-Kč, kterou pronajímatel po vrácení předmětu nájmu nájemci vrátí.  4 Doba nájmu Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínající dnem přenechání předmětu nájmu nájemci. Smluvní strany se dohodly, že nájemní vztah bude ukončen vrácením věci a uhrazením nájemného. 5 Práva a povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje užívat věc řádně a v souladu s návodem na použití a jen s doporučeným příslušenstvím. Po skončení nájemního vztahu nájemce věc neprodleně předá pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal. Je povinen zapůjčenou věc chránit před poškozením, zcizením nebo zničením. Nájemce není oprávněn dát věc do podnájmu ani předat k užívání třetím osobám. Jakékoli změny předmětu nájmu mimo běžné údržby dle návodu na použití není nájemce oprávněn provádět. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav věci nájmu.  6 Práva a povinnosti pronajímatele Pronajímatel je povinen přenechat věc nájemci ve stavu způsobilém jeho užívání. Pronajímatel prohlašuje, že věc odpovídá zákonu č. 22/1997 Sb., zákonu č. 123/2000 Sb., v platném znění a příslušným ČSN. Pronajímatel se má právo se domáhat náhrady od nájemce, dojde-li ke zcizení, poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajaté věci v důsledku jejího zneužití, kdy odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup. 7 Všeobecná a závěrečná ustanovení Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Veškeré spory, které vzniknou a nebudou-li ukončeny smírně, budou řešeny obecnými soudy Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Výrobní číslo

Pronajato dne

Vráceno dne

Počet dnů

Kč/den

Cena celkem

Potvrzení o vrácení

70,-

          V                                 dne:                                                                V                     dne: Pronajímatel:___________________________                            Nájemce:___________________________